مرحله 2
اختیارات دامین
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندیها:
VLVS1 - فضا 50 گیگابایت
ترافیک ماهیانه 30 گیگابایت
رم 1024 مگابایت
یک عدد IP اختصاصی
فضای بک آپ رایگان 50 گیگابایت در سرور دیگر
محل سرور: تهران، پارس آنلاین

VLVS2 - فضا 100 گیگابایت
ترافیک ماهیانه 55 گیگابایت
رم 1536 مگابایت
یک عدد IP اختصاصی
فضای بک آپ رایگان 100 گیگابایت در سرور دیگر
محل سرور: تهران، پارس آنلاین

VLVS3 - فضا 150 گیگابایت
ترافیک ماهیانه 100 گیگابایت
رم 2048 مگابایت
یک عدد IP اختصاصی
فضای بک آپ رایگان 150 گیگابایت در سرور دیگر
محل سرور: تهران، پارس آنلاین

VLVS4 - فضا 200 گیگابایت
ترافیک ماهیانه 150 گیگابایت
رم 3072 مگابابت
یک عدد IP اختصاصی
فضای بک آپ رایگان 200 گیگابایت در سرور دیگر
محل سرور: تهران، پارس آنلاین

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (3.239.111.79) وارد شده است.