مرحله 2
اختیارات دامین
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندیها:
host diamond 1 - فضا : 1000 مگابایت
ترافیک ماهیانه: 20000 مگابایت
کنترل پنل: DirectAdmin
ساب دامین: نامحدود
ایمیل: نامحدود
اف تی پی : نامحدود
بانک اطلاعات : نامحدود
محل سرور: ایران
تحویل: فوری
مشاوره :رایگان جهت راه اندازی وب سایت
پشتیبانی :توسط گفتگوی زنده، مرکز پشتیبانی، ایمیل

host diamond 2 - فضا : 2000 مگابایت
ترافیک ماهیانه: 30000 مگابایت
کنترل پنل: DirectAdmin
ساب دامین: نامحدود
ایمیل: نامحدود
اف تی پی : نامحدود
بانک اطلاعات : نامحدود
محل سرور: ایران
تحویل: فوری
مشاوره :رایگان جهت راه اندازی وب سایت
پشتیبانی :توسط گفتگوی زنده، مرکز پشتیبانی، ایمیل

host diamond 3 - فضا : 5000 مگابایت
ترافیک ماهیانه: 40000مگابایت
کنترل پنل: DirectAdmin
ساب دامین: نامحدود
ایمیل: نامحدود
اف تی پی : نامحدود
بانک اطلاعات : نامحدود
محل سرور: ایران
تحویل: فوری
مشاوره :رایگان جهت راه اندازی وب سایت
پشتیبانی :توسط گفتگوی زنده، مرکز پشتیبانی، ایمیل

host diamond 4 - فضا : 10000 مگابایت
ترافیک ماهیانه: 50000 مگابایت
کنترل پنل: DirectAdmin
ساب دامین: نامحدود
ایمیل: نامحدود
اف تی پی : نامحدود
بانک اطلاعات : نامحدود
محل سرور: ایران
تحویل: فوری
مشاوره :رایگان جهت راه اندازی وب سایت
پشتیبانی :توسط گفتگوی زنده، مرکز پشتیبانی، ایمیل

host diamond 5 - فضا : 20000 مگابایت
ترافیک ماهیانه: 75000 مگابایت
کنترل پنل: DirectAdmin
ساب دامین: نامحدود
ایمیل: نامحدود
اف تی پی : نامحدود
بانک اطلاعات : نامحدود
محل سرور: ایران
تحویل: فوری
مشاوره :رایگان جهت راه اندازی وب سایت
پشتیبانی :توسط گفتگوی زنده، مرکز پشتیبانی، ایمیل

host diamond 6 - فضا : 50000 مگابایت
ترافیک ماهیانه: 100000 مگابایت
کنترل پنل: DirectAdmin
ساب دامین: نامحدود
ایمیل: ناحدود
اف تی پی : نامحدود
بانک اطلاعات : نامحدود
محل سرور: ایران
تحویل: فوری
مشاوره :رایگان جهت راه اندازی وب سایت
پشتیبانی :توسط گفتگوی زنده، مرکز پشتیبانی، ایمیل

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (3.239.111.79) وارد شده است.