مرحله 2
اختیارات دامین
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندیها:
mail Server 1 - فضا : 500 مگابایت
ترافیک ماهیانه: 5000 مگابایت
تعداد صندوق پستی : 20 اکانت
محل سرور: ایران
تحویل: فوری
پشتیبانی :توسط گفتگوی زنده، مرکز پشتیبانی، ایمیل

mail Server 2 - فضا : 1000 مگابایت
ترافیک ماهیانه: 10000 مگابایت
تعداد صندوق پستی : 50 اکانت
محل سرور: ایران
تحویل: فوری
پشتیبانی :توسط گفتگوی زنده، مرکز پشتیبانی، ایمیل

mail Server 3 - فضا : 2000 مگابایت
ترافیک ماهیانه: 20000 مگابایت
تعداد صندوق پستی : 100اکانت
محل سرور: ایران
تحویل: فوری
پشتیبانی :توسط گفتگوی زنده، مرکز پشتیبانی، ایمیل

mail Server 4 - فضا : 5000 مگابایت
ترافیک ماهیانه: 50000 مگابایت
تعداد صندوق پستی : نامحدود
محل سرور: ایران
تحویل: فوری
پشتیبانی :توسط گفتگوی زنده، مرکز پشتیبانی، ایمیل

mail Server 5 - فضا : 10000 مگابایت
ترافیک ماهیانه: 100000 مگابایت
تعداد صندوق پستی : نامحدود
محل سرور: ایران
تحویل: فوری
پشتیبانی :توسط گفتگوی زنده، مرکز پشتیبانی، ایمیل

mail Server 6 - فضا : 50000 مگابایت
ترافیک ماهیانه: 200000 مگابایت
تعداد صندوق پستی : نامحدود
محل سرور: ایران
تحویل: فوری
پشتیبانی :توسط گفتگوی زنده، مرکز پشتیبانی، ایمیل

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (3.239.111.79) وارد شده است.