توسط این قسمت شما می توانید 20 دامنه را با هم جستجو کنید.لطفا هر دامنه را در یک خط و دامنه بعدی را با زدن کلید Enter خود در خط بعدی بنویسید.برای جستجوی خود در ابتدای دامنه خود لطفا از www. و http:// استفاده نکنید.

لطفا کارکترهایی که در عکس زیر مشاهده میکنید وارد کنید . این مورد برای جلوگیری از ارسال های اتوماتیک به کار میرود.

captcha


قیمت دامین

TLD Min. سالها ثبت نام تمدید کردن
.ir 1 65,000 ریال 65,000 ریال
.co.ir 1 60,000 ریال 60,000 ریال
.ac.ir 1 60,000 ریال 60,000 ریال
.id.ir 1 60,000 ریال 60,000 ریال
.sch.ir 1 60,000 ریال 60,000 ریال
.gov.ir 1 60,000 ریال 60,000 ریال
.net.ir 1 60,000 ریال 60,000 ریال
.org.ir 1 60,000 ریال 60,000 ریال
.com 1 400,000 ریال 400,000 ریال
.net 1 400,000 ریال 400,000 ریال
.org 1 400,000 ریال 400,000 ریال
.info 1 400,000 ریال 400,000 ریال
.biz 1 400,000 ریال 400,000 ریال
.in 1 400,000 ریال 400,000 ریال
.co 1 1,200,000 ریال 1,200,000 ریال